Twój koszyk jest pusty ...
  Strona główna » Regulamin
  Kontakt
  Chmura tagów

  Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.czesci-silniki.pl

   

  Sprzedającym jest FHU RACH-BUD AGNIESZKA KUDER dostępny pod adresem ul. Polna 11a, 32-541 Trzebinia, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem
  NIP: 628-154-21-37

  zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

   

  Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  - pod numerem telefonu komórkowego (operator PLAY): +48 792-080-152 koszt połączenia za

  minutę zgodny z taryfą danego operatora.

  - korzystając z adresu poczty elektronicznej, lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.rachbud.pl

   

   

  § 1 Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

  jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

  drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

  prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

  w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu

  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

  Internetowego.

  6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

  Sprzedaży.

  7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

  Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

  8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

  zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

  9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rachbud.pl

  za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,

  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

  11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

  rodzaju sieci urządzenia końcowego.

   

  § 2 Zasady ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

  pod adresem www.rachbud.pl

  2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie

  się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

  3. Sklep internetowy www.rach-bud.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej.

  4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.rachbud.pl. są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,

  którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien

  dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym

  do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  a. przeglądarka internetowa [INTERNET EXPLORER] w wersji [9] lub nowszej z włączoną obsługą

  niezbędnych aplikacji [COOKIES, JAVA SCRIPT]

  b. minimalna rozdzielczość ekranu [800x600] pikseli.

  6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

  np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne

  prawa osób trzecich.

   

  § 3 Składanie zamówień

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.rachbud.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

  2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

  3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

  w tygodniu przez cały rok.

  4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo

  poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer

  telefonu i adres e-mail, oraz w ostatnim etapie potwierdzi chęć zakupu poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę". Od tego momentu klient jest zobowiązany do zapłaty za złożone zamówienie. 

  5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli

  kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

  6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego

  lub faktury , która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą

  elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów

  rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące

  z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania

  i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra

  Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

  7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

  osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania

  w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu

  w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

  8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu

  składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne

  do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.

  Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu

  i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem

  osób trzecich.

  9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, klient jest zobowiązany do płatności za złożone zamówienie oraz otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 

  10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

  na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem

  lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji

  za pobraniem”.

   

   

  § 4 Koszty i termin wysyłki

  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie

  albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym

  formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

  2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD lub za pośrednictwemPoczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

  3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach

  serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki

  za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem

  online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków

  na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

  4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient

  może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „WYSYŁKA”.

  § 5 Płatności

  1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

  2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),lub przelewem na konto bankowe sklepu.

  3. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony i dostarczony towar.

   

   

   

  § 6 Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

  bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa

  prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

  Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania

  rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego

  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Wzór oświadczenia do pobranie dostępny jest pod treścią regulaminu.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

  To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była

  konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar

  należy zwrócić na adres Usługodawcy.

  4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,

  za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań

  audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych

  po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,

  za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu

  lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą

  zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług

  w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

   

  § 7 Procedura reklamacji

  1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą

  na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach

  sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej

  przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez

  autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych

  znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach

  internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną

  z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

  2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

  3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz

  z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, wszystkie wzory zgłoszeń dostępne są na końcu regulaminu.

  4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku

  rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany

  towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

  5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego

  z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana

  są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów

  uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej

  niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

  6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch

  miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

   

   

  § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego

  w związku z zakupami jest Usługodawca.

  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być

  przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,

  w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu

  do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

  3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów

  we wprowadzanych danych:

  a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”

  Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

  korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

  b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

  wiadomości e-mail do Usługodawcy.

  c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym

  czasie w ramach udostępnionych opcji.

  4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

  Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

  przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

  b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

  następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

  przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

  c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

  teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

   

  § 9 Zmiana Regulaminu

  1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu

  za pośrednictwem korespondencji e-mail.

  2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,

  Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji

  warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie

  internetowym nie są możliwe.

  3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

  4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą

  realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

   

   

  § 10 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy

  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy

  z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

  Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

  Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

  2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

  zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według

  przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks

  postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


  Przejdź do strony głównej
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu